Zastrzeżenia

 1. Serwis internetowy AirGang.pl w części "Polataj ze mną" powstał w celu ułatwienia komunikacji osób zainteresowanych lotami innymi niż przewóz lotniczy lub/i jako usługa lotnicza w myśl obowiązujących uregulowań prawa. Misją zasadniczą serwisu jest popularyzowanie idei latania.
 2. Administracja serwisu AirGang.pl oświadcza, że nie jest stroną w realizacji lotu, którego plan został zainspirowany z komunikowania się jego użytkowników.
 3. W relacjach prawnych mogących się tworzyć pomiędzy stronami, angażującymi się w organizację i realizację wspólnych lotów za pośrednictwem projektu "Polataj ze mną” nie uczestniczy administracja serwisu AirGang.pl.
 4. Nawiązując kontakty za pośrednictwem serwisu AirGang.pl zaangażowane strony robią to na własny użytek i odpowiedzialność.
 5. Wyżej wymienionymi stronami w rozumieniu prawa są: zainteresowany lotem użytkownik serwisu www.airgang.pl (umawiający się na lot - opcja "Polataj ze mną”) oraz pilot oferujący wspólny lot.
 6. Każdy pilot obecny w serwisie AirGang.pl jest przypisany przynajmniej do jednego statku powietrznego tutaj prezentowanego. Wyboru pilotów dla zarejestrowanego w serwisie statków powietnych dokonuje wyłącznie właściciel lub dysponent i tylko on może dokonywać zmian w tym zakresie.
 7. Relacje prawne łączące pilota z właścicielem/dysponentem statku powietrznego nie skutkują jakimikolwiek relacjami z administracją serwisu AirGang.pl. Zgodność z prawem za ww. relacje ponosi wyłącznie właściciel/dysponent samolotu, do którego przypisany jest pilot.
 8. Mechanizmy informatyczne działające w serwisie AirGang.pl nie gromadzą danych osobowych jakichkolwiek osób z niego korzystających w celach innych niż komunikowanie pomiędzy nimi oraz nie udostępniają ich osobom trzecim.
 9. Administracja serwisu AirGang.pl zastrzega sobie prawo akceptowania udziału zgłoszonych statków powietrznych i pilotów w realizacji wspólnych lotów zaproponowanych przez zainteresowane osoby.
 10. Administracja serwisu AirGang.pl nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikłe z udziału w lotach żadnej ze stron, organizowanych za jego pośrednictwem.
 11. Każda zainteresowana lotem osoba musi potwierdzić OŚWIADCZENIE, że planowany lot nie jest ani przewozem, ani jakąkolwiek usługą lotniczą w myśl obowiązujących uregulowań prawa. Jest to wspólna inicjatywa lotu, gdzie pilot i zainteresowana osoba partycypują w kosztach wynajmu statku. Oświadczenie takie znajduje się w końcowej części formularza zapytania projektu "Polataj ze mną".
 12. Wysłanie przez zainteresowanego użytkownika serwisu AirGang.pl zapytania/propozycji o wspólny lot nie gwarantuje jego realizacji zgodnie z oczekiwaniami. Decyzja ostateczna o takim locie zawsze należy do pilota.
 13. W każdym momencie przygotowania do lotu pilot zaangażowany w jego organizowanie może zrezygnować z jego wykonania, jeśli podyktowane jest to względami bezpieczeństwa wszystkich osób mających w nim uczestniczyć.
 14. Właściciel każdego statku powetrznego prezentowanego w serwisie AirGang.pl ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego sprawność techniczną i gotowość do lotu organizowanego w projekcie "Polataj ze mną".
 15. Pilot biorący udział w projekcie "Polataj ze mną" serwisu AirGang.pl jest świadom swojej odpowiedzialności za następstwa każdego lotu, realizowanego z jego udziałem.
 16. Administracja serwisu AirGang.pl zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnego zapisu niniejszych „Zastrzeżeń” w dowolnym czasie, pod warunkiem poinformowania o tym jego użytkowników poprzez właściwy komunikat na stronie głównej.
 17. Korzystanie z serwisu AirGang.pl oznacza akceptacje powyższych postanowień.